A Rendelési Szabályzat és Általános szerződési feltételek

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a vásárlók megrendelését a lehető leggyorsabban, minden gond nélkül teljesítsük. Éppen ezért, a félreértések elkerülése végett kérjük, mielőtt rendel, figyelmesen olvassa el az alábbi szabályzatot.

I.A Rendelési Szabályzat és Általános szerződési feltételek elfogadása

Természetes személy vagy gazdasági társaság (továbbiakban Vevő) és a Pelle Grande Kft. – mint kereskedő (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, lép hatályba. A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi.

Az Eladó köteles a megrendelt bútort vagy bútorokat, a MEGRENDELŐ NYOMTATVÁNYON vagy ÁRAJÁNLAT visszaigazoláson közölt szállítási határidőn belül (ettől csak a rajta kívül álló okok miatt térhet el) a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

Eladó magára nézve kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételein, különösen az ár tekintetében, és a szállítás feltételein nem változtat. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy hamis-téves-valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik.

A Vevő választása szerint a bútort a Weboldalunkon vagy a raktárunkban, kiállított minta, katalógusból, színminta alapján rendelheti meg. Amennyiben a Vevő a bútort színminta alapján rendeli, úgy a megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy lehetőség szerint a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a kárpit színét, kódszámát ellenőrizte, és azt elfogadta.

II. A rendelés teljesítésének területe

A rendelés teljesítése Magyarország területére érvényes.

III. A rendelés teljesítésének módjai:

Személyes átvétel a telephelyen, fizetés készpénzzel:

A telephelyen történő átvétel előzetes időpont-egyeztetés alapján történik, minden esetben a telefonos visszaigazolást követően. Amennyiben ezt az átvételi módot választja, az áru átvételére a megrendelés visszaigazolását követő 28 munkanapon belül van lehetősége. Címünket megtalálja a Kapcsolat menüpont, alatt.

Kiszállítás: fizetés a szállítási címen:

A bútorokat a Pelle Grande Kft. alkalmazottjai szállítják, de szükség esetén harmadik fél segítségét alvállalkozóként/közreműködőként is igénybe veheti. A kiszállítás előre egyeztetett időpontban történik. Kézbesíthetetlenség esetén a címzettel szemben jogi eljárást kezdeményezhetünk, a szállítási költség megtérítése címén, ezért kérjük, minden ügyfél olyan címet adjon meg, ahol az egyeztetett időben át tudja venni az árut. Megrendeléstől számítva a maximum szállítási idő 28 munkanap. Az ettől eltérő szállítási határidőket az eladó külön jelzi a megrendelés érvényesítése előtt, írásban. Az eladó a bútor szállítási határidejének módosítási jogát fenntartja és a gyártók által megadott gyártási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállal! A megállapodott határidőre gyártott de át nem vett bútorokra tárolási díjat számolunk fel. (500 Ft + áfa / nap). Rendkívüli természeti események, teherautó meghibásodása, amennyiben a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik vis majornak minősülnek. (árvíz, rendkívüli hó akadály stb.)

Ha nem igényelt szállítási extrát Házhozszállítás esetén a megrendelt termékeket kizárólag a megadott címig áll módunkban szállítani, a házba, emeletre szállításról az ügyfélnek kell gondoskodnia!

V. Szállítás

A Szolgáltató minden esetben egyezteti az Ügyféllel a szállítás időpontját. A Szolgáltató az árucikkek részletes információi között közzéteszi a várható maximális szállítási határidőt munkanapokban. Amennyiben a határidő mégsem tartható (pl.: gyártóműhely leállása) a Szolgáltató telefonon vagy e-mailen erről tájékoztatást küld az Ügyfélnek.
Szállítási költségekről tájékozódjon a Szállítási költségek menüpont alatt!

Az Eladó akkor tekintheti teljesítettnek a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési elérhetőségeit bármely okból megváltoztatja, úgy köteles az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 8 munkanapon belül történik az Eladótelephelyén vagy igény esetén – külön díjazás ellenében – házhoz szállítással.

Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételárhátralékot – vagy az eladónak személyesen vagy házhoz szállítás esetén az átadás-átvétel előtt – maradéktalanul megfizesse. Amennyiben a 8 munkanapos határidő eredménytelenül telik és a Vevő a bútort nem veszi át, és nem fizeti ki, úgy a vevő újra értesítése után az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort újra értékesíteni, illetve a befizetett előleget megtartani. Amennyiben a bútort a Vevő késedelmesen veszi át, úgy Eladó a késedelem időtartamára a mindenkori késedelmi kamat mellet jogosult napi 500 Ft +áfa / nap tárolási költség felszámítására, melyet Vevő legkésőbb az átadás-átvételkor köteles a vételárhátralékkal egyidejűleg Eladó részére megfizetni. Ha a terméket hosszabb időtartam elteltével sem szállítja el a megrendelő, akkor az eladó akár zálogjoggal is élhet. A bútor átadásával, vagy az a meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejű leg a kárveszély a Vevőre száll át.

A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagolódobozok sértetlenségét- telítettségét, a vitrin- és üvegalkatrészeket és tartozékokat. Amennyiben a bútor megfelel az eredeti rendelésnek, úgy ezt a Vevő a bútor átvételénél köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két napon belül írásban – e-mailben – kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja. A bútor amikor kikerül raktárunkból akkor minden esetben fotók készülnek a kiadott termékről amelyekkel későbbiekben tisztázhatóak esetleges vitatható hiányosságokra irányuló kérdések. Az elszállító gépjármű rendszáma és a sofőr aláírása is rögzítésre kerül a terméket kísérő dokumentumok átadásakor.

V. Ár

A termék ára magában foglalja az ÁFA-t (27%). A weblapon (www.alibutor.hu) közétett árak változtatásának jogát a Pelle Grande Kft. (továbbiakban Szolgáltató) fenntartja, a módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt bútorok vételárát nem befolyásolja.

VI. Sikertelen kézbesítés

Az Ügyfél hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újra küldés költségei minden esetben az Ügyfelet terhelik.

VII. Elállási jog

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Erről az eladót vagy elektronikusan vagy az ügyfélszolgálaton keresztül kell bizonyíthatóan tájékoztatni.

Online vásárlás esetén a vásárló az áru átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Figyelem! Fontos tudni, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

Táv szerződés- egyedi bútor rendelés esetén az elállás joga nem érvényesíthető (AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉRVÉNYESEK). Az elállás joga nem gyakorolható olyan bútor értékesítése esetében: amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amely a fogyasztó igénye alapján, a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termék – árajánlat által teljesített megrendelés.
-amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Kiszállított terméket érintő elállás esetén a vásárló köteles a termék vásárlóhoz történő szállításával és onnan visszaküldésével kapcsolatos költségeket állni. A vételár visszafizetését csak a használatba nem vett, hiánytalanul, sérülésmentesen, sértetlen csomagolással visszaszolgáltatott termék(ek) esetén teljesítjük. Lapra szerelt terméket összeszerelt állapotban nem áll módunkban visszavásárolni.

Ha a vásárló az árut visszaküldi vagy személyesen átadja az eladó telephelyén, a vásárlást igazoló számla eredeti példányát is mellékelni szükséges. Kérjük, hogy az áru visszaküldését ügyfélszolgálatunkkal előzetesen egyeztesse. A vételár visszafizetése készpénzben, vagy átutalással történik. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.

Jogvita esetén a Felek elsősorban közös megegyezésre törekszenek. Közös megegyezés hiányában a Felek a szerződésből eredő minden jogvitájuk elbírálására a Magyar Gazdasági és Iparkamara mellett működő Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

FONTOS!

Minden esetben a bútor tényleges árát fizetjük vissza, a hozzákapcsolódó szállítással, bonyolítással kapcsolatos költségek levonásával, még akkor is, ha a kiszállítás kedvezmény címén ingyenes volt! A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

VIII. Reklamáció

Reklamációt csak a következő esetekben fogadunk el:

-ha a kiszállított bútor hibás és azt az átvételkor a vásárló jelzi felénk.

Nem fogadunk el reklamációt: -ha a Megrendelő meggondolta magát, de a bútor már a gyártás végső folyamataiban tart vagy elkészült.
-Az Internet-szolgáltatás minőségéből vagy hiányából, az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti teljesítetlen megrendelésekért nem tudunk felelősséget vállalni. Ilyen esetben javasoljuk tisztázni a problémát ügyfélszolgálatunkkal.

Minden ilyen esetben a kiszállítás a Megrendelőt terheli, kivéve, ha a hiba mindent kizárólag a Pelle Grande Kft. hibájából keletkezett.

IX. Jótállás, szavatosság

A Szolgáltató weblapjáról megrendelt termékekre a Szolgáltató 1 év minőségi jótállást vállal. Prémium kategória alatt rendelhető bútorokra 3 év minőségi jótállást vállal.
A Szolgáltató a törvényben előírt kötelezettségein felül biztosítja a gyártók által kínált extra garanciális lehetőségek igénybevételét.

A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk.biztosít bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén . A garanciális ügyintézés további részleteire a Ptk-ban a 49/2003.(VII.30) GKM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX.22) Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak.
A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy:
– nem tartották be a bútor kezelési-, használati-,illetve karbantartási-utasításait,
– a bútort nem rendeltetésszerűen használták, A rendeltetésszerű használat körébe tartozik a bútorvevő
általi elhelyezése, tárolása körülményeinek megfelelő biztosítása is
– a bútort megváltoztatták, átalakították,
– alkatrész (kárpit stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,
– ha házhoz szállítást nem az Eladó megbízottjai végezték, (Vevő általi szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik.)
– A csomagolóanyag nem szakszerű eltávolításával okozott sérülésekért az eladó csak akkor felel, ha a csomagolóanyag eltávolításában megbízottja, vagy munkavállalója működött közre.
– a lapra szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg. (Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor.)

Vevő a szállítólevél, számla aláírásával kijelenti és igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket átolvasta, megértette, és mint szerződéses akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, ugyanakkor a magyar nyelvű jótállási ismertetőt, számlát, termék használati – kezelési tájékoztatóit- eredeti iratokban átvette.

X. Adatkezelés

A Szolgáltató jelen weblapra (www.alibutor.hu) érvényes adatkezelési irányelveit minden oldal alján feltünteti és a leírtak szerint jár el.

A Pelle Grande Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (Pl. szállítók ,szerelők) átadja. Az alvállalkozók a Pelle Grande Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A megrendeléskor megadott e-mail címen a Pelle Grande Kft. ügyfeleit jövőbeni akcióiról, ajánlatairól értesítheti.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: Magyarország, 8000. Székesfehérvár, Nagyszebeni utca 105
Az adatkezelő elérhetősége: +36/70 5345855 | info@alibutor.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a vásárlás során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a vásárlás során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: Pelle Grande Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél :

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Az alábbi jogszabályokból tájékozódhat minden vásárló az adatkezelés törvényes kereteiről:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Cégünk személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjt és kezel. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@alibutor.hu címen. A személyes adatok törlését az info@alibutor.hu címen lehet kérni.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár, teljes egészében befolyt az Eladóhoz. 500.000.-Ft feletti vásárlás esetén 30% az előleg, míg az alatt a minimális előleg összege a vételár 15%-a. Az előleg és hátralék fizetése történhet banki átutalással vagy banki befizetéssel vagy akár a személyes megrendeléskor a telephelyen történő kp. fizetéssel is. Amennyiben a Vevő az Eladó felé történő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Eladó nem köteles a rendelést elindítani vagy teljesíteni és jogosult a szerződéstől elállni, továbbá kárának megtérítését követelni.

XI. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Rendelési Szabályzatát módosítani. Az esetleges módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek – értékhatártól függően – a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

XII. Süti (cookie) kezelési tájékoztató

Mi a süti (cookie)?

A süti kis szövegfájl, amely a számítógépére kerül, amikor meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkezhetnek, például információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó által megadott beállításokat, segítenek a weboldal tulajdonosának megismerni a felhasználói szokásokat a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

Sütiket használunk:

Oldalunk megfelelő működtetéséhez, a felhasználói élmény növelésére, információszerzésre a felhasználói szokásokról.

Süti beállítások

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 10

Microsoft Internet Explorer 9

Microsoft Internet Explorer 8

Safari

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.